واحد CSSD

بیمارستان امام رضا(ع)

که مرکز استریلیزاسیون می باشد و در زیر زمین  واقع شده  و ورود وخروج تابع شرایط ویژه و کنترل عفونت می باشد .