سی تی اسکن

بیمارستان امام رضا(ع)

CT-SCAN

در مورد سي تي اسكن تمامي اسكنهايي كه دستگاه موجود قابليت آنرا داشته باشد انجام مي گردد و آماده شدن گزارشات اسكنها مثل موارد فوق است. در انجام تمامي خدمات اولويت با بيماران اورژانسي است.

سی تی اسکن  بدون تزریق و با تزریق انجام می گیرد :

سی تی بدون تزریق در همان روز مراجعه بیمار انجام می گیرد اما سی تی های با تزریق باید از پذیرش نوبت دریافت نمایند .

انجام سی تی های با تزریق  نیاز به چک عملکرد کلیوی و انجام  آزمایش BUN Cr دارد. تاریخ انجام سی تی اسکن توسط متصدی پذیرش  در دفترچه ی بیمارثبت می  گردد و همچنین در روز انجام سی تی اسکن  با تزریق بیمار باید ناشتا مراجعه کند و در صورت مصرف هر گونه دارو با اخذ مجوز از پزشک مربوطه در صورت لزوم 24 ساعت قبل دارو را قطع کند .

اخذ رضایت نامه کتبی قبل از انجام سی تی الزامی است .

در هر دو نوع  سی تی اسکن  هنگام   پذیرش از بیمار خواسته می شود تا تمام اشیاء  فلزی را ازخود جدا سازد   .