MRI

بیمارستان امام رضا(ع)

MRI

جهت انجام MRI  مراحل زیر انجام می گردد :

1-اخذ  نوبت از پذیرش بخش

2- آزمایش BUN - Cr در صورت MRI با تزریق

3-تکمیل  فرم رضایت نامه کتبی

4- از بیمار خواسته می شود تا تمام اشیاء  فلزی را ازخود جدا سازد.

5- در اتمام کار و انجام   MRIسی دی رایت شده و تحویل بیمار میگردد .