شهره آفاق

سمت: کارشناس روابط عمومی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی