دفترچه تماس

ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی شماره داخلی
1 IT مهندس باقری-مهندس استقلال 400
1 مركز تلفن 0-300
2 دفتر سرپرستي 301
3 رياست 302
4 مديريت 303
5 داروخانه 304
6 دبيرخانه 305
7 دفتر پرستاري 306
8 امورمالي 307
9 امورمالي 308
10 امورمالي-امین اموال 309
11 سوپروايزر HIS - تصادفات 310-397
12 منشي دفترپرستاري 311
13 كارگزيني 312
14 مدارك پزشكي 313
15 روابط عمومی 316
16 مددكار اجتماعي 317
17 تغذيه 317
18 امين اموال 319
19 درآمد 320
20 نظام پزشكي 321
21 نظام پرستاري 322-52252111
22 نماينده بيمه 324
23 حسابداري – ترخيص 325
24 پذيرش 326
25 فروشگاه 327
26 زايشگاه 328
27 زايشگاه 329
28 تاکسی تلفنی 330
29 نگهباني سالن 331
30 تجهيزات 332
31 مهندسي پزشكي 333
32 انبار داروخانه 335
33 دياليز 336
34 آزمايشگاه 337
35 آزمايشگاه 338
36 راديولوژي 339
37 راديولوژي 340
38 سنگ شكن 341
39 CT-SCAN 342
40 MRI 343
41 اورژانس- پذيرش 344
42 اورژانس- پزشك 345
43 اورژانس- رست 346
44 اورژانس- نگهباني 347
45 اورژانس 348
46 اورژانس 349
47 اورژانس 350
48 اورژانس 351
49 اورژانس 352
50 اورژانس 353
51 اورژانس 354
52 اورژانس 355
53 اورژانس 356
54 اورژانس 357
55 اورژانس 358
56 اورژانس 359
57 اورژانس 360
58 اطاق عمل- پذيرش 361
59 اطاق عمل- پذيرش 362
60 اطاق عمل- ريكاوري 363
61 بخش جراحي 364
62 بخش جراحي 365
63 جراحي – ملاقاتي 366
64 بخش داخلي 367
65 بخش داخلي 368
66 بخش داخلي- ملاقاتي 367-368
67 بخش زنان 370
68 بخش زنان 371
69 بخش زنان ملاقاتي 372
70 واكسيناسيون 373
71 بخش اطفال 374
72 اطفال – پزشك 375
73 اطفال- ملاقاتي 376
74 CCU 377
75 CCU 378
76 CCU- اكوكارديوگرافي 379
77 ICU 380
78 ICU 381
79 نوار قلب 382
80 شنوايي سنجي 383
81 سوپروايزر 384
82 انبار 385
83 آشپزخانه 386
84 فيزيوتراپي 387
85 سي اس آر 388
86 رختشورخانه 389
87 تاسيسات 390
88 تداركات 391
89 نقليه 392-413
90 خياط خانه 393
91 شيمي درماني 394
92 نگهباني ورودي 396
93 كارشناس رايانه(IT) 400
94 NICU 450
95 PCCU 403
96 نماینده شرکت خصوصی 406
97 صندوق سالن 446
98 پاتولوژی 452
99 مرکز تالاسمی 52241116
100 درمانگاه - مرکز هاشمی زاده 52255564 - 52255563-52255606-52255606
101 نوبت دهی تلفنی 52241001 - 52248860