اهداف و چشم انداز-توسعه-پژوهش

مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

اهداف و چشم انداز:

چشم‌انداز:

واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی لارستان در نظر دارد از طریق همکاری و حمایت درانجام پژوهش‌های آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی و تدوین برنامه‌ها و روش‌های آموزشی، گام مؤثری را در افزایش کیفیت آموزش در سطح ملی، محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سال‌های آتی مستعد سازد تا در سطح بین‌المللی به عنوان مرجعیت علمی مطرح باشد.

 

رسالت:

واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لارستان مأموریت و رسالت اصلی خود را ارتقاء  کیفی سطح آموزش در دانشگاه از طریق حمایت، هدایت و انجام پژوهش در آموزش می‌داند.

به همین دلیل این مرکز درصدد سیاست‌گذاری و مدیریت در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه ساختار پژوهش در امور آموزش و بهره‌برداری مناسب از نتاج پژوهش‌های انجام شده با تأکید بر تأمین نیازهای آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزشی در همه سطوح در دانشگاه می‌باشد.

 

اهداف و کاربردها:

توانمندی اساتید جهت پژوهش در اموزش از طریق برگزاری کارگاه‌های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته

حمایت از طرح‌های مشترک با سایر واحدهای دانشگاهی

جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش

تشویق و حمایت اساتید در ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمنارهای داخلی و خارجی

تشویق و حمایت اساتید در ارائه فرآیندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDC حوزه علوم پزشکی

ایجاد ساز و کار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اعضای هیات علمی متقاضی برای انجام فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌پژوهی