آگهی تجدید مزایده شماره ۱۰۱/۹۵

مزایده / فعال
کد فراخوان: 101/95
نوع انتشار : فراخوان
نوع فراخوان: مزایده عمومی
نوع برگزاری : یک مرحله ای
مربوط به : الف: فروش ضایعات فلزی شامل ورقهای سقف مخازن ،لوله های آهنی مستعمل ،کابلهای مستعمل برق و مخابرات و سایر ضایعات فلزی در بندر صادراتی ماهشهر ب: ضایعات براسی ج: فیلمهای رادیوگرافی مستعمل د : فروش آهن آلات قراضه، ورق های سقف، کف و دیواره مخزن و لوله های مستعمل واقع در انبار سلویچ دروازه ۱۸ شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات فوق الذکر به شرح جدول ذیل و شرایط مندرج در اسناد مربوطه را به صورت مزایده اقدام نماید : از علاقمندان دعوت می شود از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت ۱۰ روز باستثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل رأس ساعت ۹ صبح با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به منظور خرید اسناد مزایده و بازدید از محلهای مربوطه به نشانی: آبادان – حاشیه اروند رود- ساختمان امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان واقع در مجاورت دروازه اصلی پالایشگاه مراجعه فرمایند .
ردیف شرح ضایعات مقدار به (کیلوگرم) ضمانتنامه شرکت در مزایده محل نگهداری ۱ ورق های سقف مخازن ۰۰۰ر۴۰۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۸ فضای باز جنب انبار سوله بندرصادراتی ماهشهر ۲ سایر ضایعات فلزی شامل (مقاطع فولادی ، کابینت فلزی، بشکه های فلزی، شیرآلات مستعمل و ورقهای قیچی ) ۰۰۰ر۲۰۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۹۴ فضای باز جنب انبار سوله بندرصادراتی ماهشهر ۳ ضایعات براس شامل تیوپ های با قطر نیم اینچ و کمتر و رینگ ضایعاتی مربوطه و ورق دم قیچی ۰۰۰ر۴۰۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۶۰ر۴ دروازه ۱۴ پشت تهویه چهار راه کراکینگ بویلر مخزن ۲۱۱ ۴ کابلهای مستعمل مخابرات باز شده و در هم تابیده با روکش و دارای حفاظ آرمورد ۰۰۰ر۳۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳۲ فضای باز بندرصادراتی ماهشهر ۵ کابلهای مستعمل برق و مخابرات باز شده و از قرقره و در هم تابیده با روکش و بخشی دارای حفاظ آرمورد و لایه سربی ۰۰۰ر۱۵۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۵ر۱ سلویچ دروازه ۱۸ پالایشگاه ۶ فیلمهای رادیو گرافی مستعمل ۰۰۰ر۱ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴ پالایشگاه آبادان ۷ کاروانهای اداری مستعمل فلزی ( کانکس ) ۱۲ دستگاه ۰۰۰ر۶۸۰ر۴ ضلع جنوب شرقی بک اریا ۸ انواع ضایعات فلزی شامل آهن آلات قراضه سبک و سنگین شامل ورقه بدنه آهنی کوره های بخار – تیوب آهنی کوره تولید بخار، مقاطع فولادی ضایعاتی شامل نبشی، تیر آهن، میلگرد، پایه های روشنایی برق، ظروف آهنی، قرقره آهنی کابل، بشکه فلزی و لوله های آهنی مستعمل کمتر از ۳ متر طول در سایزهای مختلف و ضایعات فلزی عملیات غیر صنعتی ( درب و پنجره و کمد فلزی آشپزخانه و صندلی … ) ۰۰۰ر۸۰۰ر۱ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲۴ر۱ انبار سلویچ دروازه ۱۸ پالایشگاه آبادان ۹ ورق های آهنی مستعمل سقف، کف و دیواره مخازن قدیمی جمع آوری شده ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۴۰ر۱ انبار سلویچ دروازه ۱۸ پالایشگاه آبادان ۱۰ لوله های آهنی مستعمل دارای زنگ زدگی و پوسیدگی بالای سه متر در سایز و اندازه های مختلف با کیفیت نسبتا خوب از نظر ضخامت ۰۰۰ر۲۰۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷۰ انبار سلویچ دروازه ۱۸ پالایشگاه آبادان ۱۱ ورقه های فلزی استنلس استیل مخصوص سینی برج های تقطیر مواد نفتی از نوع بگیر سری ۴۰۰ ۰۰۰ر۵۰ ۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲ انبار سلویچ دروازه ۱۸ پالایشگاه آبادان ۱۲ کانکس اداری مستعمل از رده خارج آسیب دیده ۱۷ دستگاه ۰۰۰ر۱۶۰ر۸ انبار سلویچ دروازه ۱۸ پالایشگاه آبادان الف : آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ب : آخرین مهلت پیشنهاد نرخ ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده ج : تاریخ گشایش پیشنهاد مالی : رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۶
  • عنوان فایلدانلود
  • دفترچه شماره 1 :فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - پیمانکاران : دانلود
  • دفترچه شماره 2 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - ( سازندگان / فروشندگان ) : دانلود
  • دفترچه شماره 3 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - پیمانکاران E.P.C ( قراردهای طراحی،خرید،ساخت،بهره برداری) : دانلود
  • دفترچه شماره 4 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - مشاوران ( استفاده از خدمات مشاوره ) : دانلود
  • دريافت فرم غير سازندگان داخلي : دانلود
  • دريافت فرم ForeignNonManufacturerQuestionnaire : دانلود
  • دريافت فرم ForeignManufacturerQuestionnaire : دانلود