مناقصه شماره ۳۰/۹۶ و تجدید مناقصه شماره ۴۴/ ۹۶

خانه » مناقصات و مزایدات » مناقصه شماره ۳۰/۹۶ و تجدید مناقصه شماره ۴۴/ ۹۶
مناقصه / فعال
کد فراخوان: 30/96
نوع انتشار : حراج عمومی
نوع فراخوان: ارزیابی کیفی
نوع برگزاری : یک مرحله ای
از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران ( دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوطه و پیشنهادنرخ آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه ) ، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده ۴ آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد . – محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان – تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و … مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود . – نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.. – ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد . – شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان ۰۶۱۵۳۳۰۲۱۰۷ و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : ۵۳۲۶۴۴۷۶-۰۶۱ می باشد . – ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .
  • عنوان فایلدانلود
  • دفترچه شماره 1 :فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - پیمانکاران : دانلود
  • دفترچه شماره 2 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - ( سازندگان / فروشندگان ) : دانلود
  • دفترچه شماره 3 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - پیمانکاران E.P.C ( قراردهای طراحی،خرید،ساخت،بهره برداری) : دانلود
  • دفترچه شماره 4 : فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران - مشاوران ( استفاده از خدمات مشاوره ) : دانلود
  • دريافت فرم غير سازندگان داخلي : دانلود
  • دريافت فرم ForeignNonManufacturerQuestionnaire : دانلود
  • دريافت فرم ForeignManufacturerQuestionnaire : دانلود